Android企业级项目实战之我的云音乐

¥2199.00

去腾讯课堂试看或购买

腾讯课堂-AndroidJava升级版详情图191128-_01.jpg腾讯课堂-AndroidJava升级版详情图191128-_02.jpg腾讯课堂-AndroidJava升级版详情图191128-_03.jpg腾讯课堂-AndroidJava升级版详情图191128-_04.jpg腾讯课堂-AndroidJava升级版详情图191128-_05.jpg腾讯课堂-AndroidJava升级版详情图191128-_06.jpg腾讯课堂-AndroidJava升级版详情图191128-_07.jpg腾讯课堂-AndroidJava升级版详情图191128-_09.jpg腾讯课堂-AndroidJava升级版详情图191128-_10.jpg腾讯课堂-AndroidJava升级版详情图191128-_11.jpg腾讯课堂-AndroidJava升级版详情图191128-_12.jpg

课程目录,和配套电子书一样,所以详细的目录信息,请查看配套电子书。